MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to niezbędna mapa na której projektant może nanieść usytuowanie swojego projektu budowlanego na działce inwestora. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualną sytuację zagospodarowania jak również wysokość terenu na której prowadzona będzie inwestycja.

JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE GEODETA?

Aby opracować mapę niezbędne jest przeprowadzenie wcześniejszego pomiaru sytuacji na gruncie oraz zaktualizować pozyskane bazy danych obiektów topograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie dokonujemy opracowania mapy i wraz z operatem pomiarowym przekazujemy dokumentację do kontroli w ODGiK. Po pozytywnej kontroli, zleceniodawca-inwestor otrzymuje gotową mapę do celów projektowych.

CO OTRZYMUJE ZLECENIODAWCA?

Zleceniodawca otrzymuje uwierzytelnioną (opatrzoną urzędowymi pieczątkami), mapę do celów projektowych w formie papierowej w uzgodnionej wcześniej liczbie sztuk. Dodatkowo na życzenie klienta możemy przekazać mapę w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie pliku (DXF/DWG/DGN/PDF) w zależności od potrzeb projektanta.

ILE TRWA WYKONANIE MAPY?

Uwierzytelnioną mapę w wersji papierowej przekazujemy po ok. 3 miesiącach.

MAPA Z INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze bezpośrednio w terenie wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się po zakończeniu danej inwestycji lub jeżeli mamy do czynienia z inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu lub innych elementów budowlanych które będą zasypane, pomiaru dokonujemy przed ich zakryciem.

JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE GEODETA?

Przeprowadzamy w terenie pomiary obiektów budowlanych, które są niezbędne do sporządzenia aktualnej mapy z inwentaryzacji powykonawczej. Opracowujemy mapę z inwentaryzacji powykonawczej, która wraz z operatem technicznym zostaje przekazana do kontroli w ODGiK.

Po pozytywnej kontroli, gotowa mapa zostaje przekazana zleceniodawcy.

TYCZENIE BUDYNKÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU

Tyczenie geodezyjne ma na celu usytuowanie w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Geodeta w sposób jednoznaczny z wymaganą precyzją wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych.

JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE GEODETA? 

Przed przystąpieniem do tyczenia konieczne jest opracowanie otrzymanego projektu od zleceniodawcy i przygotowanie danych do wyniesienia projektu w terenie. Podczas tyczenia budynków wyznacza się osie konstrukcyjne budynku w terenie oraz przenosi się je na ławy fundamentowe. W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu wyznaczane są w terenie punkty charakterystyczne danej inwestycji zgodnie z projektem za pomocą palików drewnianych oraz farby geodezyjnej.

CO OTRZYMUJE ZLECENIODAWCA? 

Zleceniodawca otrzymuje szkic tyczenia obiektu oraz wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem.

ILE TRWA TYCZENIE? 

Opracowanie kameralne danych do wytyczenia przedmiotowego zlecenia zajmuje kilka dni w zależności od charakteru obiektu podlegającego wytyczeniu. Tyczenie budynku wykonujemy w ciągu jednego dnia natomiast sieci uzbrojenia terenu w zależności od długości planowanej inwestycji.

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podziałem nieruchomości nazywamy nic innego jak wydzielenie z działki pierwotnej nowych działek ewidencyjnych oraz nadanie im nowych numerów i powierzchni. Podział dokonywany jest w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku o Decyzję o Warunkach Zabudowy wydane dla danej działki przez odpowiedni miejscowo Urząd Miasta/Gminy.

Czynności podziału nieruchomości dokonuje się najczęściej celem przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się przeważnie na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE GEODETA?

Projektowanie podziału zawsze rozpoczynamy od indywidualnej rozmowy z klientem w naszym biurze. Przedmiotem rozmowy są oczekiwania klienta jak dany podział ma wyglądać oraz sprawdzenie przez Nas czy dany podział jest możliwy w dany sposób do wykonania pod względem prawnym. Sprawdzamy m.in. zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku zapisów w Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Klient zostaje poinformowany o istniejących możliwościach podziału uwzględniając zapisy MPZP czy też DWZ.

W przypadku braku możliwości dokonania podziału zgodnie z ww. zapisami aby wyjść naprzeciw klientowi szukamy możliwości jakie daje Nam ustawodawca i korzystamy z wyjątków do ustawy.

Kolejnym etapem jest dokonanie niezbędnych obliczeń odtwarzających przebieg granic działki oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego pod względem istniejących znaków granicznych jak również osnowy geodezyjnej zachowanej z czasów zakładania ewidencji gruntów. Po tak przygotowanym opracowaniu możemy wyznaczyć datę przeprowadzenia czynności geodezyjnych na gruncie oraz zawiadomić o nich pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich).

Podczas czynności geodezyjnych na gruncie geodeta wyznacza i markuje palikiem geodezyjnym obliczone przez Nas wcześniej punkty graniczne oraz spisuje odpowiednie protokoły z obecnymi stronami postępowania.  Następnie zostaje opracowana mapa z projektem podziału wraz z operatem technicznym zawierającym kompletne obliczenia, szkice oraz materiały źródłowe dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Cała dokumentacja zostaje przekazana do kontroli w ODGiK.

Po pozytywnej kontroli wykupujemy uwierzytelnioną mapę z projektem podziału i przygotowujemy niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości, przeprowadzając klienta przez wszystkie etapy procedury podziału nieruchomości. Na życzenie klienta kompletujemy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia aktu notarialnego.

CO OTRZYMUJE ZLECENIODAWCA? 

Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną mapę z projektem podziału i przygotowany kompletny wniosek o podział nieruchomości, który należy złożyć do właściwego urzędu celem wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

ILE TRWA WYKONANIE PODZIAŁU? 

W zależności od danych którymi dysponuje ewidencja gruntów dotyczących przedmiotowej działki, od tego czy działka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy też należy wystąpić o Decyzję o Warunkach Zabudowy, ze względu na obłożenie pracy w Naszym Biurze jak i kontroli w ODGK (w zależności od Ośrodka kontrola operatów trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy) oraz ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz terminów ustawowych wszelkie czynności dotyczące podziału nieruchomości trwają minimum 4-6 miesięcy, choć jest to uzależnione od wielu czynników i może się wydłużyć niezależnie od naszych założeń.

Zainteresowany ofertą? Porozmawiajmy